Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Hysbysiad Preifatrwydd - Arolwg Incwm a Gwariant Myfyrwyr 2019-20

Yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd yr UE, mae yna rai pethau penodol y mae angen i’r Adran Addysg (“ni”) roi gwybod i chi, cyfranogwr ymchwil, am sut fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth. Yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, byddwn yn esbonio:

 • pam ein bod wedi cysylltu â chi;
 • sut fydd eich data yn cael ei ddefnyddio, storio a’i ddileu;
 • y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu data;
 • pwy fydd yn cael mynediad i’ch data personol;
 • eich hawliau Diogelu Data; a
 • gyda phwy allwch chi gysylltu gydag ymholiad neu i wneud cwyn.

Pam ydyn ni wedi cysylltu â chi?

Mae’r Adran Addysg (DfE) wedi comisiynu’r Ganolfan Genedlaethol dros Ymchwil Cymdeithasol (NatCen) a’r Sefydliad Astudiaethau Cyflogaeth (IES) i gyflawni arolwg o wariant ac incwm myfyrwyr. Mae’ch prifysgol neu goleg wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan yn yr ymchwil meddal (h.y. y cyfnod prawf) ar gyfer yr arolwg hwn.

Fe dderbyniom eich data personol gan eich prifysgol neu goleg, i'n galluogi i gysylltu â chi ynghylch cymryd rhan yn yr ymchwil. Mae cymryd rhan yn wirfoddol. 

Sut fydd y data yn cael ei ddefnyddio?

Diben yr ymchwil yw cael gwell dealltwriaeth o sefyllfa ariannol myfyrwyr Addysg Uwch yng Nghymru a Lloegr yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20. Wedi i chi gwblhau’r arolwg ac i NatCen dderbyn eich data, fe’i defnyddir i wirio fod yr holiadur yn gweithio yn ôl y disgwyl. Mae’ch data yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod y prif arolwg yn llwyddiant.  

Bydd NatCen, IES a’r DfE yn storio a thrin yr holl ddata’n ddiogel a chyfrinachol yn unol â’r GDPR.

Y sail gyfreithiol dros brosesu data

DfE yw’r rheolydd data ac mae NatCen a’r IES yn brosesyddion data ar gyfer y prosiect hwn. Er mwyn i ddefnydd o ddata personol fod yn gyfreithlon, rhaid i ni fodloni un (neu fwy) o'r amodau yn y ddeddfwriaeth diogelu data, fel y sefydlwyd yn Erthygl 6(1) a Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). I ddiben y prosiect hwn, yr amod perthnasol yr ydym yn ei fodloni yw ‘tasg gyhoeddus’ fel y dynodwyd dan Erthygl 6 (1)(e) y GDPR.

Gallwch gysylltu â NatCen ar ran y DfE gydag unrhyw gwestiynau ynghylch yr arolwg data yn studentfinance@natcen.ac.uk.

Ceir rhagor o wybodaeth am yr arolwg yma http://www.natcen.ac.uk/studentfinance.

Pwy fydd yn cael mynediad i fy nata personol?

NatCen sy'n cynnal yr arolwg hwn a bydd ganddynt fynediad at:

 • wybodaeth myfyrwyr; fel enwau a manylion cyswllt myfyrwyr;
 • ymatebion yr holiadur.

Bydd gan y DfE ac IES fynediad ar:

 • ymatebion yr holiadur.

Nid fydd gan y DfE fynediad at fanylion unigolion ar unrhyw adeg. Dim ond NatCen fydd yn cadw enwau a manylion cyswllt cyfranogwyr.

Trosglwyddo i Wledydd tu allan i’r AEE

Ni fydd eich data personol yn cael ei drosglwyddo i unrhyw wlad tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) ar unrhyw adeg.

Am ba hyd fyddwn yn cadw’ch data?

Dim ond ar gyfer dibenion ymchwil y defnyddir y data a gesglir. Sylwer, dan ddeddfwriaeth Diogelu Data, ac mewn cydymffurfiad â’r amodau prosesu data perthnasol, gellir cadw data personol am gyfnodau hirach o amser wrth brosesu yn gyfan gwbl i ddibenion archifo er lles y cyhoedd, ymchwil gwyddonol neu hanesyddol, a dibenion ystadegol.

Bydd holl ddata’r arolwg yn cael ei ddileu gan NatCen a’r IES o fewn dwy flynedd i gyhoeddi’r adroddiad terfynol.

Eich hawliau diogelu data

Mae gennych hawl:

 • i ofyn i ni am fynediad at wybodaeth amdanoch chi sydd gennym ni
 • i gael unioni eich data personol, os yw’n anghywir neu’n anghyflawn

Cyhoeddir rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae’r DfE yn trin gwybodaeth bersonol a’ch hawliau gwybodaeth yma: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education/about/personal-information-charter.

Os ydych chi angen cysylltu â ni parthed yr uchod, gwnewch hynny trwy safle’r DfE ar: https://www.gov.uk/contact-dfe.

Ceir rhagor o wybodaeth am eich hawliau diogelu data ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth ar:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/principle-6-rights/

Gyda phwy ydw i’n gallu cysylltu gydag ymholiad neu i wneud cwyn?

Os nad ydych chi eisiau cymryd rhan yn yr arolwg mwyach, cysylltwch â

studentfinance@natcen.ac.uk

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch sut fydd eich data yn cael ei ddefnyddio, gallwch holi trwy safle'r DfE ar: https://www.gov.uk/contact-dfe gan nodi eich ymholiad er sylw’r Swyddog Diogelu Data (DPO).

Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y GDPR, neu eisiau cyflwyno cwyn, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaer
SK9 5AF

Ffôn - 0303 123 1113
Gwefan: https://ico.org.uk/concerns

Diweddarwyd ddiwethaf

Efallai y bydd angen i ni ddiweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn gyfnodol, felly rydym yn argymell eich bod yn edrych eto ar yr wybodaeth yma o bryd i’w gilydd. Cafodd y fersiwn yma ei diweddaru ar 06/02/20.