Menu
 

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

You are on the Natcen site

Click here for Scotcen

natcen map

Cymraeg 30 awr – Hysbysiad Preifatrwydd

Yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd yr UE, mae yna rai pethau penodol y mae angen i ni roi gwybod i chi, cyfranogwr ymchwil, am sut fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth. Yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, rydym yn esbonio’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data, pwy fydd yn cael mynediad at eich data personol, sut fydd eich data yn cael ei ddefnyddio, storio a dileu a gyda phwy allwch chi gysylltu gydag ymholiad neu gŵyn.

 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu fy nata?

Llywodraeth Cymru yw'r rheolydd data ar gyfer y prosiect hwn. Golyga hyn mai nhw sy'n gyfrifol am benderfynu ar y diben a sail gyfreithiol ar gyfer prosesu data. Ar gyfer y prosiect hwn, mae casglu a phrosesu’r data yma yn angenrheidiol i gyflawni tasg gyhoeddus (h.y. i gefnogi Llywodraeth Cymru wrth arfer ei awdurdod swyddogol i gyflawni rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru).

Gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru gydag unrhyw gwestiynau ynghylch yr ymchwil yn:

Tîm Cynnig Gofal Plant
CP2, Adeilad y Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
E-bost: Talkchildcare@gov.wales 

 

Pwy fydd yn cael mynediad i fy nata personol?

Mae’r Ganolfan Genedlaethol dros Ymchwil Cymdeithasol (NatCen) yn cyflawni’r arolwg hwn a byddant yn cael mynediad at eich manylion cyswllt ac ymatebion arolwg.

Formara Print + yw’r argraffwyr a ddefnyddiwn i argraffu'r llythyron a anfonwn atoch yn eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg. Byddant yn derbyn eich manylion cyswllt er mwyn argraffu'r llythyron hyn. Mae Formara yn gyflenwr cymeradwy ac yn cydymffurfio gyda’n polisïau diogelwch gwybodaeth.

 

Sut fydd fy nata yn cael ei drin?

Cesglir canlyniadau'r arolwg a’u defnyddio ar gyfer dibenion ymchwil yn unig. Bydd yr holl ymatebion yn cael eu gwneud yn ddienw cyn eu dadansoddi. Bydd eich gwybodaeth bersonol ac unrhyw ddata arall a gedwir ar y prosiect, yn cael ei ddileu unwaith bydd y prosiect wedi e gwblhau yn Hydref 2018.

 

Gyda phwy ydw i’n gallu cysylltu gydag ymholiad neu i wneud cwyn?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch sut y defnyddir eich data, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru ar y manylion canlynol:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ.

E-bost: DataProtectionOfficer@wales.gsi.gov.uk.

Dan GDPR, mae gennych hawl i wneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Ewch i www.ico.org.uk am ragor o wybodaeth. Gellir cysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545745.